Akcje

Czym są akcje?

Akcje giełdowe to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym (na przykład prawo do dywidendy) oraz niemajątkowym (prawo do głosu). Uprawnienia te wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Przez akcje rozumie się również ułamek kapitału akcyjnego oraz dokument wystawiony przez spółkę (zwykle w formie elektronicznej), który stanowi ucieleśnienie ogółu praw przysługujących akcjonariuszowi.

 

 

Więcej informacji o akcjach:

Zakup akcji giełdowych może być skutecznym sposobem na inwestowanie. Początki bywają jednak trudne. Już na starcie pojawia się pytanie, jak kupić akcje giełdowe. Z technicznego punktu widzenia nie jest to przedsięwzięcie skomplikowane. Problem stanowić może wybór właściwej strategii inwestycyjnej.

Akcje imienne – uprawnionym do nich jest osoba fizyczna lub prawna wskazana w dokumencie akcji. Na tle innych papierów wartościowych wyróżniają się tym, iż są związane z konkretną osobą, która jest wymieniona w dokumencie akcji z imienia i nazwiska – w przypadku osoby fizycznej bądź z nazwy firmy – w przypadku osoby prawnej. Praktyka pokazuje, że zwykle posiadaczami takich akcji są założyciele spółki.

Akcje na okaziciela – od akcji imiennych odróżnia je to, iż nie są związane z konkretną osobą. Uprawnioną jest bowiem każda osoba będąca w jej posiadaniu, a dane akcjonariusza nie widnieją na dokumencie akcji. Ułatwia to procedurę zbycia, która nie wymaga zachowania szczególnej formy.